Projekty

Ogłoszenie wyboru oferty - protokół

Pobierz JPG 1

Pobierz JPG 2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zmiana terminu składania ofert.

Pobierz

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usługa opracowania prototypu systemu gromadzącego i przekazującego dane o kluczowych parametrach magazynów i archiwów w oparciu o dane pochodzące z systemu ewidencji zbiorów muzealnych z uwzględnieniem rodzaju przechowywanych zasobów.

ZAPKSI.pdf

Oferta w wersji edytowalnej

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki postępowania ofertowego z dnia 27.03.2017  

KSI.PL Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego  postępowania ofertowego dotyczącego ,,Pozyskania zewnętrznego dofinansowania dla Spółki KSI.PL poprzez emisję  akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect ” na podstawie protokołu z postępowania sporządzonego w dn. 04.04.2017r. wyłoniono Wykonawcę przedmiotu zamówienia –EBC Solicitors S.A.

Protokół wyboru oferty 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFEROTWE z dnia 27.03.2017

W związku z realizacją projektu "Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla Spółki KSI.PL poprzez emisję  akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" w ramach Działania 3.1. Finansowanie innowacji działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałania 3.1.5. Wsparcie MŚP w dostępie do  rynku kapitałowego - 4 Stock w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Ksi.pl Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania z rynku NewConnect. 

4stock - formularz ofertowy.docx 

4stock - potwierdzenie otrzymania oferty.docx

4stock - Zapytanie ofertowe na NC dla ksi.pl.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Odwołanie postępowania ofertowego

nr 1/4stock/2017 z dnia 03.02.2017r.

Dotyczy: zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Wnioskodawcy do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect dla KSI.PL Sp. z o.o. 

KSI.PL Sp. z o.o. informuje, iż odwołuje postępowanie ofertowe z dnia 03.02.2017r. na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Wnioskodawcy do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect z uwagi na błędy formalne w treści zapytania ofertowego

 Odwołanie_4_stock.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFEROTWE z dnia 3.02.2017

W związku z realizacją projektu "Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla Spółki KSI.PL poprzez emisję  akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" w ramach Działania 3.1. Finansowanie innowacji działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, poddziałania 3.1.5. Wsparcie MŚP w dostępie do  rynku kapitałowego - 4 Stock w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020, Ksi.pl Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania z rynku NewConnect. 

4stock - formularz ofertowy.docx 

4stock - potwierdzenie otrzymania oferty.docx

4stock - Zapytanie ofertowe na NC dla ksi.pl.pdf

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W ramach niniejszego projektu opracowana zostanie usługa kompletnego  mechanizmu tworzenia próbek zdjęciowych dla potrzeb systemu automatycznego rozpoznawania obiektów na zdjęciu. W ramach projektu wykonana zostanie usługa badawcza składająca się z przeprowadzenia analizy wymagań, prac programistycznych wraz z testami oraz opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej. Rezultaty projektu zaimplementowane zostaną do działalności przedsiębiorstwa i wdrożone na rynek innowacji produktowej w postaci mechanizmu do tworzenia próbek zdjęciowych dla potrzeb systemu rozpoznawania obiektów na zdjęciu. 
Wprowadzenie na rynek opracowanego narzędzia pozwoli na  m.in.: obniżenie kosztów uzyskiwania raportów sklepowych, uzyskania absolutnej wiarygodności wykonania raportów, bieżący dostęp do danych przez zespoły sprzedaży danej korporacji, pozyskanych w konkretnych punktach sprzedaży, dodatkowe narzędzie do monitorowania pracy przedstawicieli handlowych.

Wartość projektu: 120 540 PLN

Wartość dofinansowania: 88 200 PLN 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wynik postepowania ofertowego ,,Usługa opracowania kompletnego mechanizmu tworzenia próbek zdjęciowych dla potrzeb systemu automatycznego rozpoznawania obiektów na zdjęciu. ”

KSI.PL Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dn. 13.01.2016-20.01.2016r postępowania ofertowego dotyczącego ,, Usługa opracowania kompletnego mechanizmu tworzenia próbek zdjęciowych dla potrzeb systemu automatycznego rozpoznawania obiektów na zdjęciu”.wyłoniono Wykonawcę przedmiotu zamówienia – Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, na podstawie  protokołu z postępowania sporządzonego w dn. 21.01.2016r.

Postępowanie przeprowadzono oraz wyboru dokonano zgodnie z wytycznymi konkursowymi Poddziałania 1.2.3. Bony na Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego o wartości powyżej 50 000 zł netto.

 

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.01.2016 


Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Przedmiotu zamówienia publicznego: Usługa opracowania kompletnego mechanizmu tworzenia próbek zdjeciowych dla potrzeb systemu automatycznego rozpoznawania obiektów na zdjeciu 

 

Szczegóły zapytania w załącznkiach: 

Załącznik 1: Wzór zapytanie ofertowego dla zamówień publicznych powyżej 50 000 zł netto 

Załącznik 2: Wzór oferty 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Wzrost konkurencyjności firmy Ksi.pl Sp. z o.o. w wyniku podjęcia działań B+R, w celu wdrożenia innowacyjnych technologii mobilnych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 

"Fundusze Europejskie dla Małopolski"